Skrota bilen : Skrotbilarna i evig kretsgång

 

Den gamla bilen hade hängt med länge under många år , när ett definitivt beslut måste fattas om

dess kommande existens. Bilen, som varit en verklig statussymbol, hade skötts exemplariskt,

stod alltid skinande blank ofta polerad på parkeringsplatsen.

Med husvagnen på släp hade den varit centrum för familjens semestrar. Den hade fungerat

utan större besvär vid resorna till och från arbetet. Den hade varit med i 17 år och rullat över

25 tusen mil, så den kändes som en familjemedlem. Men så kom en dag då bilbesiktningen gav

anmärkningar med påpekande att utsläppet av koldioxid var högt och borde åtgärdas.

Att något borde göras stod klart. Ett alternativ att skaffa ny måste noggrant överväga och för detta

utfördes två kalkyler. Den nuvarande bilens årskostnad beräknades exklusive kommande

reparationskostnad. Den tänkta nya, som var likvärdig med den gamla beräknades efter bilens

specifikation, som lämnats av bilfirman. Den mycket lägre bränsleförbrukningen var en

påverkande faktor liksom det låga utsläppet gram CO2 per kilometer. Detta värde, som inte får

överstiga 130 g CO2/km, är utslagsgivande för bilskattens storlek, och är miljöklassad.

Med dessa respektive två värden för den nuvarande bilen och den tänkta nya var det enkelt att

ställa upp kalkyler. För jämförande skull ingick tidigare årliga körsträcka som den tänkta i fram-tiden. Det allmänna värdet av förbättrad luftmiljö samt energibesparing genom mindre förbrukning av raffinerad bensin per körd kilometer skulle endast vara positiva ej måttsatta faktorer vid värderingen av beräkningarna.

Resultatet blev slående och verkade osannolikt. Besparing per år visade på 14100 kr. Bilen kunde

ju, även om det kan verka vilseledande, spara in sig själv på mindre än femton år.

Valet blev enkelt. Ju förr den gamla bilen ersätts med ny desto mindre kostar det. Beställning

borde göras omgående.

Förberedelser för skrotning

Med tanke på det höga CO2-utsläppet från den gamla bilen i kombination med känslor som fattats

för den gamla densamma beslöts att den skulle skrotas. Den fick namnet skrotbilen och avställdes

samtidigt som försäkringen flyttades över till den nya. Att den inte skulle få säljas vidare för fortsatt körning till ny ägare var en självklarhet. Bilar med sådan negativ miljöpåverkan borde alltid

bereda plats för modernare. För att förhindra vidareförsäljning bestämdes att skrotbilen skulle

lämnas till en auktoriserad bilskrotning. Enligt bilförsäljaren fick man lämna sin bil gratis för

skrotning om den var komplett med katalysator.

Val av bilskrot

För att följa vår gamla skrotbil en bit på vägen bestämdes att någon skulle försöka få en möjlighet

att närvara vid de olika etapperna som ingår i skrotningsprocessen. Men vi kunde inte själva köra

eller transportera skrotbilen till en skrotare som tog emot den gratis. Bilen var avställd och fick inte

köras. Försäkringen hade förts över till den nya, så den fick inte heller bogseras. En bärgning

måste beställas med oplanerad kostnad som följd för att skrota bilen.

Val av bärgare för hämta skrotbil

För att välja bärgare för hämta och lämna skrotbil hos auktoriserad bilskrotning söktes sådan i

Google. Där fanns många aktörer som sökte skrotbilar för hämtning och vissa utförde tjänsten gratis

Det var dock klart att någon sorts garanti krävdes för att bilen inte skulle komma att användas i

annat syfte än skrotning, så viss sortering måste göras bland de olika aktörerna. Ett organiserat

företag med tillstånd att bärga skrotbilar var ett absolut villkor. Och i utbudet fanns ett sådant, även

denna utförde tjänsten gratis.

Och genom denna bärgares nära samarbete ordnades så att någon skulle få närvara vid första

etappen av bilskrotningen.

Vid beställningen av hämta och skrota bilen informerades om att registreringsbevis ställd på den

senaste ägaren och undertecknad av samma person. Detta för att skrotbilen skulle bli avregistrerad

på ett korrekt sätt av Transportstyrelsen.

 

Bärgning till bilskrot

Bärgaren kom på exakt överenskommen tidpunkt och själva lastningen av skrotbilen tog inte många

minuter i anspråk. Före avfärd kontrollerades att det gula registreringsbeviset var rätt ifyllt. Och

efter att undertecknandet av mottagningsbevis bar färden iväg till en auktoriserad bilskrot.

Etapp 1 vid bilskrotningen

Anläggningen inklusive utrustning och arbetsmetoder följde strikt krav regler som kungjorts i

”Bilskrotningsförordningen”. Anordningar under mark, och som ej sågs, var ett nätverk av rör

för dag- och spillvatten med oljeavskiljare och efterrenare. Allt efter förordningen och godkänd

av miljökontoret.

Ytterområdet bestod främst av en gigantisk press på betongunderlag och en stor lagringsplats för pressade skrotbilar.

Förutom verkstadslokalen fanns avskilda utrymmen för lagring av däck, batterier, aluminium-

fälgar, katalysatorer och ett antal behållare för olika vätskor, som bensin, diesel, oljor, glykol mm.

Dränering

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på

arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde

samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska

länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen.

Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kyl-

vatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln.

Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och

placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare

transport till de avskilda förvaringsutrymmena.

Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort

förflyttning till nästa station.

Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon,

etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand.

Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar

var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget.

Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydraliskt pressverktyg

med enorma käftar.

Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn

trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben.

När pressen lyfts låg ett platt stålpaket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga

skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag.

På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovill-

korliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens

vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes

inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga

metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades

forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare.

Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Material-

val, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

Fragmentering och återvinning av stål

Ytterområdet av fragmenteringsföretaget upptogs i första hand av den väldiga hammarkvarnen.

Väldiga berg av skrotbilspaket från skrotbilsföretag var placerade i dess närhet.

En truck lyfte upp ett platt stålpaket i kvarnens käftar. På ett rullband under kvarnen föll en mängd

blandade bitar av järn, koppar,aluminium,ickemagnetiska metaller, gummi, plaster, textilier, grus

mm i en salig röra.

Blandningen transporterades in i anläggningen via rullbandet och passerade under en kraftig sug,

som förpassade textilier och lättaste materialen via ett andra band för malning till förbrännings-

centralen. Massorna passerade efter suget över magnetiska rullar som sorterade bort det

magnetiska stålet. Detta granskades manuellt före godkännande för återanvändning till ett stål-

verk för nedsmältning. 70 % av bilen hade härigenom återvunnits medan transporterades ut för

mellanlagring.

Återvinning från mellanlager

För sortering av resterande mellanlager transporterades materialet ånyo på ett tredje band in i

anläggningen. Metoden för detta var att genom olika vätskors densitet sortera resterande så långt som möjligt. Det blandade materialet transporterades genom tankar med varierande täthet. Vid

varje passering sjönk ett speciellt material. På det här sättet utvanns rostfritt stål, koppar, aluminium

användbar plast och eldningsbar plast. Resterande icke sorterat avfall är föremål för det alltmer

krävande arbetet genom ökade krav om återvinning.

Framtidsvyer

Det nuvarande kravet 95 % bedömes nåbart. Nästa steg är naturligtvis en total återvinning med

100 %. Och det är det branschen mobiliserar för.

30 okt 2016