Blogg

RSS

Varför skrotbilar är guld värda för återvinningsindustrin

14 Mar 2024

 

Varför skrotbilar är guld värda för återvinningsindustrin

Skrotbilar kan vid första anblicken verka vara slutet på en resa, men för återvinningsindustrin representerar de början på en ny. Dessa fordon bär på en skatt av resurser som kan återanvändas och återvinnas, vilket gör dem till ovärderliga komponenter i den cirkulära ekonomin. Här utforskar vi varför skrotbilar är så värdefulla för återvinningsindustrin, uppdelat i sju centrala delar.

Omfattande materialåtervinning

Metallrikedom

Skrotbilar är en primär källa till återvunnet stål och aluminium. Dessa metaller kan smältas ner och omarbetas till nya produkter, från bilar till byggmaterial, vilket sparar enorma mängder energi jämfört med nyproduktion från råvaror. Processen minskar också behovet av gruvdrift, vilket avlastar miljön betydligt.

Farliga material och miljöskydd

Säker hantering av farliga ämnen

Gamla fordon innehåller farliga ämnen som bly i batterier och kvicksilver i vissa ljusomkopplare. Återvinningsprocessen säkerställer att dessa ämnen hanteras och avlägsnas säkert, vilket skyddar både miljön och människors hälsa från potentiella föroreningar.

Återanvändning av delar

Livscykel förlängning

Många delar av en skrotbil, som motorer, dörrar och sätten, kan tas till vara och säljas som begagnade reservdelar. Detta inte bara sparar resurser utan ger också bilägare kostnadseffektiva alternativ för reparation och underhåll av sina fordon.

Innovation och teknik

Teknologisk utveckling

Återvinningsindustrin drivs av innovation, med ständigt nya metoder för att effektivisera återvinningen när man skrota bilen. Denna teknologiska utveckling inkluderar avancerade sorteringsmetoder och förbättrade smältprocesser, vilket ökar mängden material som kan återvinnas och minskar energiförbrukningen.

Ekonomisk fördel

Skapande av arbetstillfällen

Skrotbilsåtervinning bidrar till ekonomin genom att skapa arbetstillfällen i insamling, sortering, bearbetning och försäljning av återvunna material och delar. Detta skapar en levande industri som inte bara bidrar till miljön utan också till samhällets ekonomiska välbefinnande.

Bidrag till en cirkulär ekonomi

Främjande av resurseffektivitet

Genom att återanvända och återvinna material på en bilskrot bidrar återvinningsindustrin till en mer cirkulär ekonomi. Detta system minimerar avfall och använder resurser på ett mer hållbart sätt, vilket leder till en minskning av behovet av nya råmaterial och en minskning av avfall.

Framtidens hållbarhet

Mot en grönare framtid

Varje skrotbil som återvinns är ett steg mot en hållbar framtid. Genom att minska avfall, spara energi och skydda naturresurser spelar återvinningsindustrin en avgörande roll i strävan efter en miljövänligare planet.

Skrotbilar är långt ifrån värdelösa; de är en ovärderlig tillgång för återvinningsindustrin och miljön. Genom att omvandla dessa gamla fordon till återvunna material och delar, bidrar industrin inte bara till en mer hållbar värld utan skapar också ekonomiskt värde och innovation. Denna process visar på kraften i återvinning och återanvändning, och hur vi kan omforma vårt sätt att se på avfall och resurser. I skrotbilarna finns en potential som, när den utnyttjas rätt, kan leda oss mot en mer hållbar och miljövänlig framtid.

Skrotning bilar - En omfattande guide

4 Mar 2024

 

Skrotning bilar - En omfattande guide

Bilskrotning, även känd som fordonsåtervinning, är processen att demontera och kassera uttjänta fordon (ELV) på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Processen går ut på att ta bort farligt material, demontera fordonet för delar och material som kan återanvändas eller återvinnas samt kassera resterande avfall på ett säkert och lagligt sätt. I den här guiden kommer vi att ge en heltäckande översikt över bilskrotningsprocessen, inklusive fördelarna, bestämmelserna och de inblandade stegen.

Fördelar med att skrota uttjänta bilar

Bilskrotning har flera fördelar, både för miljön och ekonomin. Dessa inkluderar:

 1. Minskade utsläpp: Genom att skrota äldre, förorenande fordon och ersätta dem med nyare, mer effektiva kan vi minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten.
 2. Resursbesparing: Med bilskrotning kan vi återvinna värdefulla material som stål, aluminium, koppar och plast, som kan återanvändas eller återvinnas. Detta bevarar naturresurserna och minskar behovet av ny brytning och utvinning.
 3. Energibesparingar: Att återvinna metaller från uttjänta fordon kräver mindre energi än att producera nya metaller från råvaror.
 4. Ekonomiska fördelar: Bilskrotningsindustrin ger jobb och genererar intäkter för lokala ekonomier.

Föreskrifter och standarder

Bilskrotning regleras av olika lagar och standarder för att säkerställa att det sker på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Dessa inkluderar:

 1. Europeiska unionens direktiv om uttjänta fordon (ELV-direktivet): Detta direktiv ställer upp mål för återanvändning, återvinning och återvinning av material från uttjänta fordon och kräver att tillverkarna tar ansvar för bortskaffandet av sina produkter.
 2. Baselkonventionen: Detta internationella fördrag reglerar gränsöverskridande transport av farligt avfall, inklusive uttjänta fordon.
 3. ISO 9001 och ISO 14001: Dessa internationella standarder ger riktlinjer för kvalitetsledning respektive miljöledningssystem.

Förberedelse för bilskrotning

Innan en bil kan skrotas av en bilskrot i Göteborg måste den förberedas ordentligt. Detta inkluderar:

 1. Ta bort farliga material: Farliga material som batterier, vätskor och kvicksilverbrytare måste avlägsnas och kasseras på ett säkert och lagligt sätt.
 2. Förorening: Fordonet måste tömmas på alla vätskor, inklusive motorolja, bromsvätska och kylvätska.
 3. Demontering: Fordonet demonteras för delar och material som kan återanvändas eller återvinnas.

Fragmentering och sortering

Efter att fordonet har demonterats, fragmenteras det kvarvarande avfallet i småbitar och sorteras i olika kategorier, såsom järnmetaller, icke-järnmetaller och plaster. Denna process är känd som fragmentering och sortering.

Återvinning och återanvändning

Materialet som återvinns från fragmenteringen och sorteringsprocessen återvinns sedan eller återanvänds. Järnhaltiga metaller smälts ner och används för att tillverka nya stålprodukter, medan icke-järnmetaller återvinns för användning i en mängd olika produkter, såsom elektronik och batterier. Plast kan återvinnas till nya produkter, till exempel bildelar och förpackningsmaterial.

Bortskaffande av avfall

Allt avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas måste kasseras på ett säkert och lagligt sätt. Detta inkluderar material som fragmenteringsrester, som vanligtvis skickas till deponi eller förbränns.

SkrotiIntyg om avregistrering

När man ska skrota bilen i Göteborg ska ägaren få ett skrotintyg som bevisar att fordonet har skrotas och avregistrerats på ett lagligt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Detta intyg är utfärdat av den auktoriserade bilskroten.

Slutsats

Bilskrotning är en viktig process som hjälper till att minska utsläppen, spara resurser och skapa ekonomiska fördelar. Genom att följa de rätta reglerna och riktlinjerna kan vi säkerställa detta.

Enkel & rätt skrotning av bilen-Steg för steg

25 Feb 2024

 

Enkel & rätt skrotning av bilen-Steg för steg

Att skrota din bil på ett enkelt och korrekt sätt kräver några steg för att säkerställa att processen genomförs smidigt och enligt lagstiftningen. Här är en steg-för-steg-guide:

Steg 1: Förberedelse

 1. Samla nödvändiga dokument: Registreringsbevis, identitetshandling och eventuella andra relevanta dokument.
 2. Töm bilen: Ta bort personliga tillhörigheter och värdefulla föremål.

Steg 2: Kontakta en auktoriserad bilskrot

 1. Hitta en auktoriserad bilskrot: Sök online eller kontakta lokala myndigheter för rekommendationer.
 2. Ring eller besök skrotföretaget: Boka tid för skrotning och fråga om eventuella krav eller dokumentation som behövs.

Steg 3: Besök skrotanläggningen

 1. Ta med nödvändiga dokument: Registreringsbevis och identitetshandling.
 2. Följ anvisningar: Följ skrotföretagets instruktioner för att lämna in din bil.

Steg 4: Avregistrering av fordonet

 1. Informera Transportstyrelsen: Meddela Transportstyrelsen om att du har skrotat din bil för att avsluta registreringen.
 2. Följ de krav som gäller för avregistrering: Se till att du har all nödvändig information och följer de föreskrivna stegen för avregistrering.

Steg 5: Hämtning eller leverans av bilen

 1. Ordna transport om det behövs: Om du inte kan köra bilen till en bilskrot i Göteborg själv, se till att ordna transport i förväg.
 2. Lämna över bilen: Om du själv kör bilen till anläggningen, lämna över den och följ eventuella instruktioner för att slutföra processen.

Steg 6: Bekräftelse och dokumentation

 1. Få bekräftelse på skrotning: Se till att du får dokumentation från skrotanläggningen som bevisar att bilen har skrotats korrekt.
 2. Behåll dokumentationen: Spara all dokumentation som bevis på att bilen har skrotats enligt lagstiftningen.

Genom att följa dessa steg när du ska skrota bilen i Göteborg kan du säkerställa en enkel och korrekt skrotning av din bil, vilket är viktigt för både miljön och lagens efterlevnad.

När bör man skrota bilen?

10 Feb 2024

 

När bör man skrota bilen?

Att fatta beslutet att skrota sin bil är inte alltid lätt, men det finns specifika situationer där det kan vara det mest logiska valet. Dessa situationer kan variera beroende på bilens skick, kostnaden för reparationer jämfört med bilens värde, miljöpåverkan och tillgängliga alternativ för återvinning. Här nedan utforskar vi fyra centrala faktorer som kan hjälpa dig att avgöra när det är dags att överväga skrotning som ett realistiskt alternativ för din bil.

1. Överstigande Reparationskostnader

När kostnaden för att reparera bilen överstiger dess nuvarande marknadsvärde, eller din ekonomiska kapacitet, kan det vara dags att överväga att skrota den. Detta är särskilt relevant för äldre bilar där värdeminskningen redan har tagit sin toll. Omfattande skador, såsom allvarliga motorproblem eller växellådsfel, kan resultera i reparationer som kostar mer än vad bilen är värd. I dessa fall kan skrotning vara det mest ekonomiskt vettiga beslutet, eftersom det inte är hållbart att investera mer pengar i en bil vars värde inte kommer att återspegla den investeringen.

2. Miljöpåverkan och Effektivitet

Bilar som är äldre och inte uppfyller dagens utsläppsstandarder kan ha en negativ inverkan på miljön. Dessa fordon tenderar att vara mindre bränsleeffektiva och släpper ut högre nivåer av föroreningar. Om din bil hör till denna kategori kan det vara både miljövänligt och ansvarsfullt att skrota den. Genom att ta bort ineffektiva och förorenande bilar från vägarna bidrar du till en renare miljö. Dessutom erbjuder många länder incitament för att skrota äldre bilar till förmån för mer bränsleeffektiva och miljövänliga alternativ.

3. Säkerhetsrisker

Säkerheten är en annan avgörande faktor när du överväger att skrota din bil. Äldre bilar som saknar moderna säkerhetsfunktioner, eller bilar som har blivit osäkra på grund av deras skick, utgör en risk inte bara för föraren utan också för andra trafikanter. Om en bil inte längre kan garantera säkerheten för dess passagerare på grund av ålder eller skador, kan skrotning vara det mest ansvarsfulla valet.

4. Alternativ för Återvinning

Innan du bestämmer dig för att definitivt skrota bilen i Göteborg, är det viktigt att överväga alternativen för återvinning. Många delar av bilen kan återvinnas och återanvändas, vilket minskar avfallet och främjar en mer hållbar användning av resurser. Professionella skrotföretag kan demontera bilen på ett säkert sätt och återvinna värdefulla material, vilket ger bilen ett nytt liv även efter att den har nått slutet av sin användbara livslängd på vägarna.

Slutsats

Att bestämma när det är dags att skrota din bil kräver en balanserad bedömning av flera faktorer, inklusive ekonomiska överväganden, miljöpåverkan, säkerhetsrisker och återvinningsmöjligheter. Om din bil inte längre är ekonomiskt lönsam att reparera, utgör en miljö- eller säkerhetsrisk, eller om den kan bidra till återvinningen på ett meningsfullt sätt, kan det vara dags att överväga att lämna den till en bilskrot i Göteborg som ett praktiskt och ansvarsfullt alternativ.

Skrotning av fordon och dess miljöpåverkan

1 Feb 2024

 

Skrotning av fordon kan ha en betydande miljöpåverkan om den inte hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Här är några sätt på vilka skrotning av fordon kan påverka miljön:

 1. Utsläpp av farliga ämnen: Bilar innehåller olika farliga ämnen som olja, bensin, kvicksilver, bly och andra kemikalier. Om dessa ämnen inte tas om hand på rätt sätt vid skrotning kan de läcka ut i miljön och förorena mark och vatten.

 2. Metallåtervinning: Skrotade fordon innehåller en mängd metalliska material, inklusive stål och aluminium. Genom att återvinna dessa metaller kan skrotning bidra till att minska behovet av ny gruvdrift och minska miljöpåverkan från brytning av metaller.

 3. Plast och gummi: Bilar innehåller också plast- och gummikomponenter som kan vara svåra att bryta ner i naturen. Om dessa material inte återvinns eller behandlas korrekt kan de bli miljöproblem.

 4. Kylmedel och luftkonditionering: Äldre fordon kan innehålla kylmedel som är skadliga för ozonlagret om de släpps ut i atmosfären. Därför är det viktigt att dessa ämnen tas om hand och avlägsnas på ett säkert sätt.

 5. Förbränning och energi: Vissa skrotbilar kan användas som bränsle för energiproduktion, vilket kan vara en mer miljövänlig alternativ än att deponera bilarna på soptippar. Men detta måste göras på ett sätt som inte släpper ut farliga ämnen i luften.

För att minska den negativa miljöpåverkan av skrotning av fordon är det viktigt att skrota bilen i Göteborg hos auktoriserade bilskrotar som följer lagar och riktlinjer för miljöskydd. Dessa skrotar är utbildade för att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt och se till att material återvinns och återanvänds på ett miljövänligt sätt.

Genom att skrota din bil på ett ansvarsfullt sätt och välja auktoriserade skrotar kan du bidra till att minska bilskrotningsindustrins negativa miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Ekonomiska aspekter av bilskrotning

20 Jan 2024

 

Skrotvärdet på bilar påverkas av flera faktorer. Viktigast är bilens ålder och skick; äldre och mer slitna fordon tenderar att ha lägre skrotvärde. Vikten av bilen spelar också en stor roll, då skrotpriset ofta baseras på vikt och tunga fordon innehåller mer metall. Metallernas marknadsvärde är en annan avgörande faktor, där högre priser på stål, koppar och andra metaller kan öka skrotvärdet. Efterfrågan på specifika reservdelar påverkar också, där vissa modeller eller sällsynta delar kan vara mer värdefulla. Slutligen kan geografiska skillnader och transportkostnader till närmaste bilskrot också påverka det totala skrotvärdet.

Hur man maximerar värdet på sin skrotbil

För att maximera värdet på din skrotbil, börja med att jämföra offerter från olika skrotfirmor, då priser kan variera. Om möjligt, överväg att sälja värdefulla delar som däck, batterier eller speciella elektroniska komponenter separat. Kontrollera aktuella metallpriser, eftersom högre råvarupriser kan öka skrotvärdet. Tänk på bilens skick och gör enkla förbättringar om det är kostnadseffektivt. Se till att du har all nödvändig dokumentation redo, vilket kan underlätta processen och möjligen öka värdet. Slutligen, överväg transportkostnader till skroten, då vissa firmor erbjuder gratis hämtning, vilket kan påverka det totala värdet.

Framtidens trender och miljöaspekter

Framtidens trender inom fordonskrotning fokuserar starkt på miljöaspekter, med ett växande engagemang för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Teknologiska framsteg möjliggör effektivare återvinning och återanvändning av material, vilket minskar avfallet och sparar naturresurser. Ökad efterfrågan på miljövänliga bilar, som elbilar, innebär nya utmaningar och möjligheter inom skrotbranschen, särskilt i hanteringen av batterier och speciella komponenter. Statliga regleringar och incitament är sannolika att skärpas för att främja miljövänliga skrotningsmetoder, vilket leder till renare processer och minskade utsläpp. Dessa trender visar på en framtid där skrotning av fordon blir en ännu viktigare del av en hållbar miljöstrategi.

Sammanfattning

Att förstå dessa faktorer kan hjälpa bilägare att få en mer realistisk uppfattning om värdet när man ska skrota bilen i Göteborg. Det är viktigt att notera att skrotvärdet inte bara beror på bilens fysiska tillstånd, utan även på de rådande marknadsförhållandena och den specifika bilmodellens efterfrågan på reservdelar. Genom att överväga dessa aspekter kan man bättre förbereda sig för skrotningsprocessen och dess potentiella ekonomiska utfall.

Vilken bilskrot betalar bäst?

12 Jan 2024

 

Enligt många bedömare är det Uffes bilskrot på Orust som betalar bäst i Sverige när man ska skrota en bil. Företaget betalar 3 000 kr i ersättning för en komplett bil med original katalysator vid inlämning. Årsmodell och skick har ingen betydelse.

För en bil utan katalysator betalar företaget 1 000 kr, och för en bil med stålfälgar istället för aluminiumfälgar är ersättningen 2 600 kr. Uffes bilskrot erbjuder även hämtning av skrotbilar och då är ersättningen 1 500 kr.

För att få bäst betalt för en skrotbil finns det några strategier och överväganden att tänka på. Här är några tips:

1. Jämför erbjudanden

 • Kontakta flera Skrotar: Priserna som bilskrotar erbjuder kan variera avsevärt. Kontakta flera skrotar för att få olika prisförslag och erbjudanden.
 • Online jämförelsetjänster: Använd online plattformar som jämför skroterbjudanden, om sådana finns tillgängliga i ditt område.

2. Förstå din bils värde

 • Känn till bilens skick: Förstå vad din bil är värd, även i skrottillstånd. Vissa modeller kan ha värdefulla delar som är eftertraktade på andrahandsmarknaden.
 • Metallpriser: Håll koll på råvarupriserna, speciellt om din bil innehåller mycket av en särskilt värdefull metall, som koppar, aluminium eller platina i katalysatorn.

3. Sälj delar separat

 • Återanvändbara delar: Om du har möjlighet, överväg att demontera och sälja värdefulla delar separat. Saker som däck, batterier, och elektroniska komponenter kan säljas individuellt.
 • Online försäljningsplatser: Använd plattformar som Marketplace eller Tradera för att sälja delar.

4. Förbered bilen

 • Rensa bilen: Ta bort alla personliga tillhörigheter och se till att bilen är så ren som möjligt. Vissa skrotar kan värdera bilen högre om den är fri från extra skräp och avfall.
 • Dokumentation: Se till att ha all nödvändig dokumentation redo, som bilens registreringsbevis. Detta kan underlätta processen.

5. Överväg tidpunkten

 • Marknadsförhållanden: Ibland kan marknadens efterfrågan påverka vad en bilskrot i Göteborg är villig att betala. Om efterfrågan på metall eller reservdelar är hög, kan du få bättre betalt.

6. Undersök skrotpremier

 • Statliga Incentivprogram: I vissa länder finns skrotpremier eller återvinningsprogram som kan ge extra betalning för att skrota din bil. I Sverige är skrotningspremien 2024, 25 000 kr för den som skrotar en bil och samtidigt köper en ny elbil. Premien är begränsad till 250 miljoner kr per år, så den kan komma att sänkas eller till och med upphöra om anslaget tar slut.

7. Använd personliga nätverk

 • Hör med bekanta: Ibland kan man hitta köpare genom personliga nätverk eller lokala bilentusiastgrupper som kan vara intresserade av din bil för delar eller projekt.

Sammanfattning

Att få bäst betalt när man skrota bilen i Göteborg kräver lite forskning och planering. Genom att jämföra erbjudanden, förstå bilens värde, sälja delar separat, och utnyttja alla tillgängliga resurser, kan du maximera det belopp du får. Kom ihåg att alla juridiska och miljörelaterade aspekter ska hanteras korrekt under processen.

Bör man beakta miljön när man skrotar sin bil?

12 Jan 2024

 

Ja, det är mycket viktigt att beakta miljön när man skrotar sin bil. Bilar innehåller flera material och ämnen som kan vara skadliga för miljön om de inte hanteras på rätt sätt. Här är några anledningar till varför miljöaspekter är avgörande vid bilskrotning:

1. Hantering av farliga ämnen

 • Bilar innehåller farliga ämnen som olja, bränsle, kylmedel och batterisyror. Om dessa inte tas om hand på ett säkert sätt, kan de läcka ut i marken och vattendrag och orsaka allvarlig miljöförorening.
 • Korrekt skrotning innebär att dessa ämnen avlägsnas och återvinns eller destrueras på ett miljövänligt sätt.

2. Återvinning av material

 • En bil består av olika material som metall, plast, gummi och glas. Genom att återvinna dessa material kan resurser sparas och miljöpåverkan från nyproduktion minskas.
 • Återvinning hjälper till att minska behovet av gruvdrift och andra miljöpåverkande aktiviteter för att framställa nya material.

3. Minskning av koldioxidutsläpp

 • Genom att skrota äldre och mindre bränsleeffektiva bilar bidrar man till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Nyare bilar är ofta mer bränsleeffektiva och har lägre utsläpp.
 • Detta är i linje med globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna.

4. Förebyggande av miljöföroreningar

 • Gamla bilar som står och förfaller kan läcka olika vätskor och ämnen som förorenar marken och närliggande områden.
 • Genom att skrota dessa bilar på rätt sätt förhindras potentiell miljöförorening.

5. Främjar cirkulär ekonomi

 • Bilskrotning och återvinning är en del av konceptet med en cirkulär ekonomi, där målet är att maximera användningen av befintliga resurser och minimera avfall.
 • Detta är avgörande för att skapa en mer hållbar framtid och minska vår påverkan på planeten.

Sammanfattning

Att beakta miljön när man skrota bilen i Göteborg är inte bara ett ansvar mot naturen, utan också ett viktigt steg mot en mer hållbar och miljömedveten värld. Genom att välja en miljövänlig skrotprocess, bidrar bilägare till att minska miljöföroreningar, främja återvinning och stödja globala ansträngningar för att minska klimatpåverkan. Att anlita en bilskrot i Göteborg som är auktoriserad säkerställer att bilen tas omhand på rätt sätt.

Hur mycket är skrotpremien? 3 000 kr ersättning för skrotbil

3 Jan 2024

Hur mycket är skrotpremien när du skall skrota bilen. År 2007 togs skrotpremien bort men du kan fortfarande få betalt för din skrotbil. Till och med bättre betalt än när skrotningspremien fanns. En auktoriserad bilskrot tar hand om din skrotbil med sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material.

Köper skrotbilar för 1 500 kr med gratis hämtning i Göteborg.

Bilbärgning Gbg AB erbjuder 1 000 - 1 500 kr + gratis hämtning av skrotbil. Vi är en rullande bilskrot i Göteborg som hämtar din uttjänta bil hemma hos er. Hämtningsområde från Kungsbacka-Göteborg till Uddevalla vidare till Trollhättan. Bilen skall vara lättåtkomlig för bärgningsbil, komplett med original katalysator för att full ersättning ska betalas ut. Vi är auktoriserade för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Kampanjen gäller rullbara skrotbilar som står lättillgängligt och som är kompletta med original katalysator.

Ring 031-94 37 60 - boka bortforsling av din skrotbil

Skrota bilen få 3 000 kr ersättningen - lämna in bilen själv

Uffes bilskrot på Orust har den bästa skrotpremien i Sverige när man ska skrota en bil. Företaget betalar 3 000 kr. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med original katalysator oavsett skick och årsmodell. Uffes bilskrot säljer även nya och begagnade däck.

Kontaktuppgifter: Uffes bilskrot, Övre Hoga 126, 472 96 Varekil, Tel 0304-474 76

 

Hur mycket är skrotpremien?

För att få bästa skrotpremie måste du själv lämna skrotbilen. Om du vill kan han hämta och skrota bilen i Göteborg, skrotpremie som betalas ut är då lägre. Hämtningen är gratis och du får ett mottagningsbevis där det står att bilen skrotas. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till Uffes bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg. Vid bärgning är det skrotbilens värde som betalar en del av transporten.

Vad händer med skrotbilen på bilskroten

Första momentet var framtagning av skrotbilen med travers med placering på lyft. Golvet på arbetsplatsen var utformad som ett tråg. Detta för att ett eventuellt spill vid saneringsarbetet kunde samlas in före utsläpp i avloppssystemet. För rationell hantering var utrustningar för automatiska länsningar av olika system placerade runt arbetsplatsen. Efter dockning med lyft demonterades batteriet och utsugningsslangar för bränsle, motorolja, kylvatten placerades. Alla pumparna startades upp och samtidigt lyftes skrotbilen. Utsugningsanordning placerades i bakaxeln. Under det automatiska dräneringsarbetet demonterades katalysatorn och hjulen plockades av och placerades på en sidostation. Där sorterades däck ,aluminiumfälgar och katalysator för vidare transport till de avskilda förvaringsutrymmena. Slangarna efter dräneringen återplacerades och skrotbilen krokades åter till traversen för en kort förflyttning till nästa station. Eftersom detta företag inte demonterar detaljer till försäljning blev tiden mycket kort här. Freon, etanoltankar och vissa andra inte godkända för fragmentering togs om hand. Därefter flyttades skrotbilen till uppställningsplatsen för pressning.

Pressning

Skrotbilen som fortfarande var intakt med de tunga komponenterna motor, växellåda och bakaxlar var nu färdig för sista momentet hos skrotningsföretaget. Med truck placerades den i den gigantiska pressen, som fungerade som ett hydrauliskt pressverktyg med enorma käftar. Sakta sänktes överdelen till biltaket som trycktes ihop som fnöske och nästan ljudlöst. När motorn trycktes ihop uppstod ett knakande och knastrande som skar genom märg och ben. När pressen lyfts låg ett platt stål paket i pressen, Den placerades tillsammans med de övriga skrotbilarna på lagret i väntan på transport till ett fragmenteringsföretag. På grund av de stora kraven som ställts på skrotningsprocessen vidareutveckling, då i första hand beroende på den allt högre återvinnings- och återanvändningsgraden, gör att de olika företagen tvingats till specialisering av verksamheten. Även Bilskrotningsförordningens hårda och ovillkorliga regler och normer påverkar utvecklingen åt detta håll.

Återvinningskrav vid skrotning av bil

Slutprocessen i kretsloppet med återanvändning fragmentering och återvinning av material till förnyad produktion. Återanvändningskravet var fram till år 2015 ställt till minst 85 % av bilens vikt. Målet nåddes med god marginal men kravet höjdes till minst 95 %. Detta krav bedömdes inte som omöjligt att nå. Men intensiteten vid utvecklingsarbeten av utrustningar och lämpliga metoder bedömdes stiga med kvadraten för varje procents förbättring. Enbart kommande förbättringar inom fragmentering och återanvändande räcker inte. För ett antal år sedan bildades forumet bilproducenter, som består av representanter för tillverkare, importörer och återvinnare. Deras uppgift är att beakta kända återvinningsproblem allaredan på konstruktionsstadiet. Materialval, åtkomlighet av svårfragmenterade detaljer samt i viss utformning bearbetas i gruppen.

LÄS MER: Vad gör jag med min trasiga bil?

Antingen lämnar man bilen till ett av bilproducenternas mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot. Vilken bilskrot betalar bäst? För bäst betalt, lämna din skrotbil hos Uffes bilskrot på Orust.

Det finns ett antal faktorer som avgör hur mycket man får när man skrotar bilen, en viktig del är om man kan lämna skrotbilen själv eller om man behöver hjälp att transportera skrotbilen till skroten. Behöver du hämtning av bilen är ersättning lägre, lämnar du din kompletta bil får du upptill 3 500 kr. Ta med dig senaste utfärdade registreringsbevis del 2 och legitimation när du lämnar skrotbilen. Av bilskroten ska du få ett mottagningsbevis och ett skrotintyg. Detta säkerställer att fordonet blir avregistrerat och inte kan dyka upp i trafik igen.

 

Artiklar om skrotning och bilar

Guide skrota din bil korrekt

26 Nov 2023

 

Guide skrota din bil korrekt

Att skrota din bil på ett ansvarsfullt sätt är viktigt för miljön och för att säkerställa att materialen återvinns på rätt sätt. Här är en guide för att hjälpa dig skrota din bil på ett smidigt och korrekt sätt:

 1. Förberedelse:

  • Se till att du har dina fordonsdokument, däribland senast utfärdade registreringsbevis del 2 tillgängligt.
  • Ta bort personliga tillhörigheter från bilen.
 2. Kontakt en auktoriserad bilskrot:

  • Sök efter auktoriserade bilskrotar i ditt närområde.
  • Kontakta flera behöriga skrotar för att jämföra priser och tjänster.
 3. Erbjudanden och avtal:

  • Undersök erbjudanden från bilskrotarna och jämför priserna.
  • Diskutera eventuell kostnadsfri hämtning och andra tjänster de erbjuder.
 4. Avställning hos Transportstyrelsen:

  • Ställ av din bil hos Transportstyrelsen. Du behöver oftast registreringsbevis och eventuell giltig legitimation.
 5. Hämtning eller leverans:

  • Om skroten erbjuder hämtning, koordinera en tid och plats för hämtningen.
  • Om du kör bilen till deras anläggning, se till att den är i körbart skick eller att du har arrangerat transport.
 6. Dokumentation av överlämnande:

  • Få ett kvitto eller mottagningsbevis från skroten eller bärgaren när du lämnar över bilen.
 7. Skrotning på anläggningen:

  • Bilskroten demonterar och skrotar bilen på ett miljövänligt sätt.
  • Värdefulla material separeras för återvinning.
 8. Miljöfarliga ämnen tas om hand:

  • Oljor, bränslen och andra miljöfarliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt.
 9. Skrotpremie och betalning:

  • Om du har kommit överens om en skrotpremie, får du betalning från skrotfirman.
  • Se till att alla ekonomiska arrangemang bekräftas skriftligt.
 10. Kontakt med Transportstyrelsen:

  • Kontrollera att skrotfirman rapporterar till Transportstyrelsen om att bilen har skrotats och att ägarbytet registreras.

Genom att välja en auktoriserad och pålitlig bilskrot säkerställer du att din bil skrotas på ett sätt som överensstämmer med miljökrav och lagstiftning. Att skrota bilen i Göteborg är ett viktigt steg för att främja hållbarhet och minska avfallet från uttjänta fordon.

Vad händer när man skrotar en bil i Göteborg

25 Nov 2023

 

Vad händer när man skrotar en bil i Göteborg

När du skrotar en bil i Göteborg följer processen för korrekt hantering och återvinning av fordon. Här är vad som vanligtvis händer när du skrotar din bil:

 1. Kontakt med en bilskrot:

  • Du kontaktar en auktoriserad bilskrot och överenskommer om en affär. Många skrotar erbjuder kostnadsfri hämtning av skrotbilar.
 2. Sammanställning av papper och avställning

 3. Hämtning eller leverans:

  • Om bilskroten erbjuder hämtning, kommer de att arrangera en tid för att hämta bilen. Annars kan du köra bilen till bilskroten.
 4. Skrotning på anläggningen:

  • När bilen kommer till skroten demonteras och skrotas den på ett miljövänligt sätt.
  • Värdefulla material separeras för återvinning.
 5. Återvinning av värdefulla material:

  • Värdefulla material såsom metaller, gummi och plast separeras och skickas för återvinning.
 6. Miljöfarliga ämnen tas om hand:

  • Miljöfarliga ämnen såsom olja, bränslen och kylvätska tas om hand på ett säkert sätt för att minimera miljöpåverkan.
 7. Bilens ram och restmaterial:

  • Det som återstår av bilen, som ram och andra delar, krossas eller fragmenteras för att användas som skrotmaterial.
 8. Slutlig återvinning och användning:

  • De återvunna materialen används för att tillverka nya produkter, och processen främjar en cirkulär ekonomi.
 9. Skrotintyg och ersättning:

  • Du får ett skrotintyg från skroten om att bilen har skrotats korrekt.
  • Om du har kommit överens om en ersättning får du betalning från bilskroten.
 10. Rapport till Transportstyrelsen:

  • Den auktoriserade bilskroten rapporterar till Transportstyrelsen att bilen har skrotats, och avregistrering registreras.

Att skrota din bil på ett ansvarsfullt sätt genom en auktoriserad bilskrot i Göteborg är viktigt för att minimera miljöpåverkan och främja återvinning av material. Detta hjälper också till att säkerställa att bilen skrotas i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Hur skrotar man en bil i Göteborg

25 Nov 2023

 

Hur skrotar man en bil i Göteborg

Att skrota en bil i Göteborg eller någon annanstans följer i stort sett samma process. Här är en översikt över hur du kan skrota din bil i Göteborg:

 1. Förberedelse och dokumentation:

  • Töm bilen på alla personliga saker.
  • Kotrolerra att du har senaste utfärdade registreringsbevis.
 2. Undersök flera bilskrotar:

  • Jämför priser och tjänster från olika bilskrotar i Göteborg.
  • Kontrollera skrotfirmans rykte och läs recensioner.
 3. Kontakta bilskrot:

  • Ring eller skicka ett meddelande till den valda bilskroten.
  • Diskutera priser, tjänster och eventuell gratis hämtning.
 4. Ställ av fordonet:

  • Ring Transportstyrelsen eller använd deras app för att ställa av bilen.
 5. Dokumentation från bilskroten:

 6. Demontera värdefulla delar (valfritt):

  • Om möjligt, demontera och sälj värdefulla delar separat för att öka intäkterna.
 7. Batteriåtervinning:

  • Återvinn bilbatteriet separat.
 8. Hämtning eller leverans:

  • Om bilskroten erbjuder gratis hämtning, planera en tid för detta.
  • Alternativt kan du köra bilen till skroten om det är möjligt.
 9. Skrotning och återvinning:

  • Lämna över bilen till en auktoriserad bilskrot för korrekt skrotning och återvinning.
 10. Behörig bilskrot:

 • Försäkra dig om att bilskroten är auktoriserad och följer riktlinjer för återvinning.
 1. Bekräftelse och betalning:

  • Få en slutlig bekräftelse från bilskroten efter att bilen har skrotats.
  • Ta emot betalning om överenskommet pris.
 2. Kontakta försäkringsbolag:

  • Meddela ditt försäkringsbolag om att bilen har skrotats för att avsluta försäkringen.

Genom att följa denna process kan du skrota din bil i Göteborg på ett smidigt sätt och se till att den skrotas på ett miljövänligt sätt. Var noga med att välja en pålitlig och auktoriserad bilskrot för att säkerställa en korrekt och ansvarsfull skrotningsprocess.

15 tips när man skrotar sin bil

24 Nov 2023

 

15 tips när du ska skrota bilen

Att skrota en bil är en process som kräver några förberedelser. Här är 15 tips som kan vara användbara när du skrotar din bil:

 1. Ta bort personliga tillhörigheter: Se till att du tar bort alla personliga föremål från bilen innan du skrotar den.

 2. Ta med dig viktiga dokument: Glöm inte registreringsbeviset och andra viktiga dokument för att underlätta skrotningsprocessen.

 3. Undersök bilskrotar: Jämför priser och tjänster från olika bilskrotar för att få bästa möjliga erbjudande.

 4. Förstå kostnader: Kolla om det finns några dolda avgifter och förstå exakt hur mycket du kommer att få för din bil.

 5. Kontrollera bilskrotens rykte: Se till att du använder en pålitlig och auktoriserad bilskrot genom att läsa recensioner och kolla på deras rykte.

 6. Demontera värdefulla delar: Om möjligt, demontera och sälj värdefulla delar separat för att maximera intäkterna.

 7. Ställ av bilen: Kontakta Transportstyrelsen för att ställa av din bil och undvik framtida problem.

 8. Kolla efter miljöcertifiering: Välj en bilskrot som följer miljövänliga metoder och är certifierad för korrekt återvinning.

 9. Be om skriftligt bevis: Få en skriftlig bekräftelse på att din bil har tagits emot för skrotning.

 10. Återvinn batteriet: Återvinn bilbatteriet separat för att minimera miljöpåverkan.

 11. Förbered nödvändiga dokument: Ha dina bilrelaterade dokument redo för en smidig skrotningsprocess.

 12. Kontrollera efter obetalda skulder: Se till att det inte finns obetalda skulder eller böter på fordonet innan du skrotar det.

 13. Kolla försäkringen: Meddela ditt försäkringsbolag om att bilen ska skrotas för att undvika onödiga kostnader.

 14. Hämtningstjänst: Om möjligt, välj en bilskrot eller bärgningsföretag som erbjuder gratis hämtningstjänst för din bil.

 15. Planera i förväg: Undvik att göra sista minuten-beslut och planera skrotningsprocessen i förväg för en smidig upplevelse.

Genom att följa dessa tips kan du optimera skrotningsprocessen och säkerställa att du får bästa möjliga värde för din uttjänta bil.

Skrotbilar köpes i Angered för miljövänlig återvinning

11 May 2023

Är bilen i dåligt skick och kanske inte ens startar? Sälj bilen till en bilskrot i Angered som betalar för skrotbilar. Att skrota bilen är numera väldigt enkelt och lönsamt. Bilbärgning Gbg AB köper skrotbilar för miljövänlig återvinning till Uffes bilskrot som är en auktoriserad bilskrot. 1 500 kr betalas ut i ersättning för komplett bil med original katalysator och då ingår även hämtning.

En uttjänt bil kan verka jobbig för dig att hantera och vara helt värdelös. Att bli av med en skrotbil kan kännas som ytterligare ett problem i vardagen. Men du behöver inte plocka isär skrotbilen och sälja delarna för att tjäna pengar på den. Du behöver inte ens skrota bilen i Angered gratis. Bilen kanske känns förbrukad för dig, men den kan vara mer värdefull än vad du tror.

 

Skrotbilar köpes i Angered för miljövänlig återvinning

 

Köper skrotbilar i Angered för värdefulla metaller

Oftast är inte hela bilen trasig utan det kan finnas bildelar som kan vara mycket mer värda än vad du tror. Platinan i original-katalysatorn är oftast det mest värdefulla. Men även koppar i batteriet och stålet i karossen har bra skrotvärde. Dessutom gör du en god gärning för miljön. Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid och för en renare omgivning i Angered. Du minskar även ditt personliga koldioxidavtryck när du säljer din skrotbil till en seriös aktör som vet hur man återanvänder och återvinner skrotbilar på ett miljösäkert sätt.

Skrota bilen i Angered - Hur gör man?

Kontakta en auktoriserad bilskrot, som köper alla skrotbilar oavsett bilmärke och modell. Kontrollera med flera eftersom ersättningen kan variera väldigt mycket. Se till att alla personliga föremål är borta ur bilen. Undvik extra kostnader genom att ställa av bilen och säga upp försäkringen före inlämning. Du behöver ha med dig registreringsbevis del 2 för att skroten skall kunna avregistrera bilen (döda bilen på bilregistret) från Transportstyrelsen. Förutom pengarna för skrotbilen får man ett mottagningsbevis från bilskroten som säkerställer att bilen återvinns efter rådande direktiv.

 

Bilskrot Kungsbacka: Hämtar & betalar för din skrotbil

8 May 2023

Har du en uttjänt bil i Kungsbacka? Vi både betalar och bärgar den till en bilskrot. Skrotbilar köpes för 1 000 kr. Gratis hämtning av din uttjänta bil för skrotning ingår. Skrota din bil genom Bilbärgning Gbg AB tryggt och säkert. Sedan 2015 har vi haft tillstånd att hämta skrotbilar från Länsstyrelsen.

Ring 031-94 37 60 för information eller klicka här

 

Bilskrot i Kungsbacka hämtar skrotbilar

Papper som bilskrot i Kungsbacka behöver

Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset (del 2 den gula delen) samt legitimation. Eventuellt skall fullmakt medföljas om man skrotar någon annans bil. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen och avregistrering av bilen görs av Sjuntorps Biltjänst som är en auktoriserad bilskrot.

Vi har 2 st bärgare som vi hämtar skrotbilar med, en flakbärgare som kan ta 2 bilar åt gången samt en smidig biltransport som används när det är dåligt med utrymme. Alla bilar som skall skrotas, bärgas till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar fordonet på Transportstyrelsen och skriver ut skrotintyg

 

Klicka här för att boka hämtning!

 

Vi samarbetar med Uffes bilskrot som är auktoriserad bilskrot.

Utforska bilskrot i Kungsbacka: En skattkammare för bilentusiaster

 

Skrotbilar hämtas till bilskrot för en bättre framtid i Kungsbacka

Att verkligen skrota bilen Kungsbacka och få den körd till en bilskrot kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder skrotpremie för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en hop av förklaringar och många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick. Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt kan till exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

← Äldre inlägg