Blogg

Vad gäller vid bilskrotning

8 okt 2021

Börja med att leta fram rätt registreringsbevis. Endast det senast utfärdade går att använda för avregstrering och skrotning av bilar. Det ska lämnas tillsamans med den uttjänta bilen till skroten. Registreringsbeviset skickar Transportstyrelsen ut i samband med ägarbyte, eller då någon av fordonsuppgifterna ändras. Men det händer att de nya ägarna ofta har registreringsbevis från äldre ägare i bilen. Hitta man inte det rätta, kan det lätt beställas genom Transportstyrelsens e-tjänst med bank-id. Då kommer det på posten efter cirka en vecka. Bilens handlingar är mycket viktigta för att se vem som är registrerad ägare. Skall man skrota någon annans bil måste en fullmakt bifogas. Man visar leg vid inlämning till en auktoriserad bilskrot.

 

När man skrota bilen i Göteborg skall bilägaren få ett kvitto från bilskroten. Tänk på att det är bilägarens plikt att se till att bilen blir skrotad och avregistrerad när den är uttjänt. Med påskrivet mottagningsbevis övertar skroten detta ansvar. Ett skrotningsintyg med lämnad registreringsbevis kommer att skickas till Transportstyrelsen för avregistrering. Bilägaren skall vara varsam med mottagningsbeviset tills bilen blivit avregistrerad från Transportstyrelsen, vilket kan kontrolleras på deras hemsida.

 

 

Naturvårdsverket har genom förordningar lämnat stentuffa föreskrifter till bilproducenter via ”SFS2997/185” och ”SFS 2007/186” till auktoriserade bilskrotar. Efter inlämning för skrotning gäller anpassad sanering och lagerhållning av miljöfarliga komponenter, artiklar, vätskor och gaser. Och efter demontering av vitala begagnade bildelar pressas resterande vrak, och skickas till ett fragmenteringsföretag. Där återvinning sker enligt lag till minst 95 % av vikten. Metaller som järn, aluminium och koppar sorteras och går runt i ett ständigt kretslopp inom industrin. Den tidigare värdelösa skrotbilen har genom en effektiv återvinningsprocess blivit en ”dyrgrip.” Det visar sig genom en inte föraktlig ersättning till ägaren, då bilen lämnas eller hämtas för skrotning.

Skrota en bil med parkeringsböter

6 okt 2021

Det går att skrota en bil med parkeringsböter. Men det innebär inte att böterna försvinner. En bot är en skuld, som ägaren har även om bilen är avregistrerad och skrotad. Säljer man däremot bilen kan den nya bilägaren vara tvungen att betala skulden för att kunna använda fordonet. Vid köp av en begagnad bil kan den nya ägaren kontakta Transportstyrelsen för att få upplysningar om obetalda skulder som parkeringsböter, fordonskatt och trängselskatt. Andra bilskulder är av personlig karaktär och är utan relevans vid bilskrotningen.

Det förloppet följer bilproducenternas instruktioner omsorgsfullt. När tiden är inne att skrota bilen i Göteborg skall en auktoriserad bilskrot anlitas. Den ska överlämnas med det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen). Ska man skrota någon annans bil måste även fullmakt från bilägaren biläggas. Registreringsbeviset är giltigt när ägarnamnet överensstämmer med vägtrafikregistret. Om inte måste ägare beställa ett nytt från Transportstyrelsen. Genom e-tjänst fås ett nytt kostnadsfritt inom en vecka. Det påskrivna mottagningsbeviset är ett intyg att skroten mottagit bilen och att allt juridiskt ansvar övergått till dem. Det gäller dock inte som något ägarbyte. Bilskroten signerar ett skrotningsintyg, som skickas med skyltar och det rätta registreringsbeviset till Transportstyrelsen för avregistrering.

 

 

Personbilen upphör därmed för alltid. Men det gör inte de gamla parkeringsböterna. De finns registrerade på Transportstyrelsen och det insända registreringsbeviset avslöjar direkt den skyldige.Om det finns kvarvarande bilskatt för året skickas pengarna till ägaren. Vid en skuld går återbäringen dit. Och om summan är för låg kopplas Kronofogden in.

Många gånger gäller det små belopp. Där även försummad årlig vägtrafikregisteravgift på 65 kronor ingår. Summan av inte betalda böter eller avgifter närmar sig 100 miljoner. Därför har Transportstyrelsen känt sig tvungen att anlita Kronofogden med indrivning av en struntsumma, som lämnar förövaren i ett mer skamligt register. Så eftergifterna för skrotning av ett fordon med parkeringsböter kan bli svidande för ägaren.

Hur påverkas miljön av bilen

28 sep 2021

Bilen påverkar miljön under tillverknings-fasen, körning och som uttjänt fordon. I vissa fall så allvarligt, att klimatet försämras så att naturkatastrofer inträffar. Många gånger bedöms ett fordons renlighet endast till perioden, då den är i drift på våra vägar och gator. Renligheten, och med den miljön, varierar beroende på bränslesorterna bensin, diesel, etanol eller el. Framför allt är politiska analyser begränsade till redovisning av föroreningar till bilens drift. Och de har i sin tur varit starkt begränsade till koldioxidutsläppet.

Den här gasen är den farligaste på lång sikt. Det är bevisat att den orsakar växthuseffekten med ökande temperatur med naturkatastrofer som följd. Men man får inte glömma CO2-utsläppet vid tillverkning av bilkomponenter. Det kan orsaka direkta felbeslut. Ett liknade fall, som kan bli akut, är att inte inkludera det stora koldioxidutsläppet vid tillverkningen av batterier till eldrivna fordon. Miljön tjänar inget på att flytta utsläppet från den ena källan till den andra.

Dieselbilen, som höjts till skyarna som bonus-bil, på grund av relativt lågt CO2, klassades ut efter VW-skandalen. Det konstaterades att utsläppet istället innehåller kväveoxider och cancer-frambringande sotpartiklar. Så den varianten är mest skadlig för miljön på kort sikt. För att påverka förhållandet har en chockartad höjning av bilskatten införts genom Bonus-Malus.

Bensinbilens påverkar miljön med i första hand stora CO2-utsläpp. Det har varit känt länge, så biltillverkare har under åtskilliga decennier utvecklat renare motorer. Genom introduktionen av katalysator och lambdasond reducerades bränsleförbrukningen rejält. Men det räcker inte. Med noll-mål är även denna variant dödsdömd.

Nu återstår endast den eldrivna bilen som en gångbar politisk lösning. Den påverkar inte miljön när den körs. Driften är visserligen fri från skadliga utsläpp. Men den skall förses med batteri och el för drift. Dagens redovisade CO2-utsläpp vid tillverkning av bilbatterier är skrämmande hög. Och elproduktion utan kol saknar trovärdig lösning. Hur stora föroreningarna blir, när hundratusentals bilar finns i drift finns är det ingen som vet. Så hur elbilen kommer att påverka miljön står skrivet i stjärnorna.

 

 

Även uttjänta bilar påverkar miljön på något sätt. Det har skrivits mycket om dumpade bilars negativa inverkan på naturen. Framför allt är det miljöfarliga vätskor, som förgiftar stora områden runt dumpningställena. Men en skrotbil kan påverka miljön på ett positivt sätt. Genom återvinning erhållas stora sänkningar av CO2-utsläpp och energiförbrukning . En auktoriserad bilskrot måste dock anlitas för att skrota bilen i Göteborg. När bilen lämnas in med giltigt registreringsbevis erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto för ägarbyte. Skrotningsintyg för avregistrering utfärdas före sanering av miljöfarliga komponenter och ämnen. Efter fragmentering skickas metaller som järn, aluminium och koppar till nedsmältning vid råvaruframtagningen. De ingår därmed i ett evigt kretslopp inom industrin och gottgör delvis för den tidigare nedsmutsningen av miljön.

Vad innebär att biltillverkaren har producentansvar

28 sep 2021

Producentansvar kan bland annat tolkas i kravet till en tillverkares uppgift att organisera ett miljövänligt och användbart tillvaratagande av tillverkad produkt. Bil Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen består av ungefär 25 medlemmar, som är involverade i 99 % av landets nybilsförsäljning. År 2007 infördes producentansvaret för uttjänta fordon.

Det resulterade i Miljödepartementets förordningar gällande lätta fordon med max totalvikt av 3.5 ton. Förordningen om producentansvar för bilar ”SFS 2008/185” samt Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186 till auktoriserade bilskrotar gav organisationen hårda direktiv gällande skrotningskostnader, insamling av skrotbilar, ett geografiskt nät av insamlingsställen för uttjänta fordon samt återvinning. Biltillverkare och importörer blev tagna på sängen och bilskrotarna blev av med sina rättigheter om de stentuffa kraven inte uppfylldes.

Att skrotbilar blev klassade som miljöfarligt avfall kom som lök på laxen Så en stor del av gamla bildemonteringar försvann snabbt. Men bilproducenterna, med Bil Sweden som samordnare, tog sig an sina krav. Först bildades nätverket av auktoriserade bilskrotar, som fick befogenhet att utfärda mottagningsbevis till bilägare, som bevis för ägarbyte i registreringsbeviset, samt skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering.

 

 

Krav nummer ett gällde skrotningskostnaden som betalades av bilägaren. Organisationen blev skyldiga att betala, så att skrotningen blev gratis för bilägaren. Det löstes snabbt genom krav, att en auktoriserad bilskrot var tvungen att skrota bilen gratis, om den var komplett, för att behålla sin auktorisation. Krav nummer två var upprättande av ett nätverk av bilskrotar eller insamlingsställen med max 50 km från en bilägare. Där har man misslyckats. Och det verkar som om myndigheterna ser mellan fingrarna. Insamling av skrotbilar sköts på de flesta orterna av bilskrotarna själva. Eller anlitar de bärgare som har tillstånd från Länsstyrelsen att hantera och transportera miljöfarligt avfall.

Det sista kravet var något som ingen organisation inom tillverkningsindustrin varit i närheten av. En återvinning med 95 % av bilens vikt fastställdes. Ett delmål av 85 % accepterades samt att återanvändning av begagnade bildelar fick redovisas som återvinning. Med återvinning menas att ett sorterat material eller ämne skall kunna smältas ned tillsammans vid framtagning av en råvara.

Metaller ingår på så sätt i en evig kretsgång med stora sänkningar av koldioxidutsläppen och upp till 75 % energibesparing under processen. Genom att anlita ett företag, som visat att skrot och lump kan förvandlas till ett stort rederi, påbörjades en mödosam utvecklingsprocess. Krossade och mosade bilvraks-fragment från jättekvarnar måste sorteras. Olika metaller och övriga materialsorter skulle påbörja sin gång i en ständig cykel i nyproduktion. Idag, flera år efter start, har en återvinning med över 95 % nåtts genom Stena Recyclings modell av så fungerar en fragmenteringsanläggning, som även kan ses i YouTube.

Hur mycket återvinnes av en bil

28 sep 2021

Enligt Naturvårdsverkets förordning SFS 2007/185 till bilproducenterna ansvarar den organisationen för att 95 % av bilens vikt skall återvinnas. I ett senare skede har tillagts att återanvändning av begagnade bildelar skall bedömas som återvinning. För att kunna nå detta mål formulerades även andra krav. En ägare skulle kunna skrota bilen i Göteborg gratis hos en auktoriserad bilskrot.

En sådan skulle finnas inom 50 km från alla landets bilägare. Bildemonteringarna, som utgör den viktigaste kuggen, fick nya stentuffa krav genom ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”, och som krävde nytt tillstånd från Länsstyrelsen. Samtidigt fick de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotningsintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen.

Trots detta tvingades många gamla företag lägga ned verksamheten på grund av de nya förordningarna. Dessa direktiv utgavs år 2007 och rörde om rejält inom den mer eller mindre fria verksamheten. Att skrotbilar blev klassat som miljöfarligt avfall bidrog till, att gamla anläggningar och arbetssätt inte längre godkändes.

 

 

För återvinning krävs att produkten blir sanerad från miljöfarliga delar eller ämnen och blir fragmenterad i de metallsorter och material som den är uppbyggd på. Ett fordon är sammansatt av bland annat järn, aluminium, koppar, bly, kvicksilver, plast, glas, gummi, ädelmetaller, olika vätskor, batteri, air-bags, mm. Med återvinning menas att materialet går tillbaka till industrin för nedsmältning i samband med framtagning av ett råmaterial. Och då måste det vara väl sorterat från andra material eller ämnen.

Troligen är ett fordon det mest komplexa objektet för återvinning. Kanske är det därför man kommit längst inom detta gebit. Efter nära 20 år av intensivt utvecklingsarbete kan branschen idag redovisa över 95 % återvinning. Processen har dock varit lång och knagglig. De auktoriserade bilskrotarna har en nyckelroll i processen. De skall genom sanering förvandla miljöfarliga skrotbilar till paket färdiga för nedmalning. Med företaget Stena vid rodret har återvinnings-målet nåtts med råge. Och med viss stolthet visar företaget resultatet i YouTube under Stena Recycling: ”Så fungerar en fragmenteringsanläggning”

Hur tjänar en bilskrot pengar

28 sep 2021

Metaller som järn, aluminium, palladium, platina är den största inkomstkällan för bilskrotar numera. Katalysatorn som innehåller palladium eller platina är den enskilt viktigaste bildelen och ger bäst avkastning för det flesta bilskrotar i Sverige. Under senare år har försäljning av begagnade bildelar till stor del förskjutits till återvinning. Och det beror till stor del av bilproducenternas framgång att mekanisera återvinningsprocessen. För några decennier tillbaka var avgiften att skrota bilen i Göteborg en mycket stor del av en bildemonterings intäkter.

Men från år 2007 blev i lag förbjudet för en auktoriserad bilskrot att kräva betalning. Samtidigt fick bara dessa befogenhet att utfärda skrotningsintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Det blev trots allt startskottet till en ny era för skrotbils-branschen. Producenterna fick förordning om minst 95 % återvinning av en skrotbils vikt. Under senare tid har beslut fattats att återanvändning av begagnade reservdelar skall ingå i målet.

 

 

Men en manuell demontering och sortering, för att infria kraven, skulle ha ruinerat bilskrotarna på noll-tid. Därför bildades en organisation under BilSweden, med Stena Recycling som ledande roll. Företaget har nästan ett sekels erfarenhet att förvandla skrot och lump till bland annat ett välkänt rederi. Och det skulle visa sig vara tungan på vågen. Framgången visar företaget gärna med en speciell filmsnutt på YouTube.

Landets auktoriserade bilskrotar har en stor del i rådande situation. De krediteras också med rejäla intäkter från återvinningen. Metallerna järn, aluminium och koppar, som ingår i ett nära evigt kretslopp inom tillverkningsindustrin, är tongivande för det välkomna klirret i kassan. Inte förbrukade ädelmetaller i katalysatorer ger extra tillskott. Fortfarande finns begagnade bildelar att köpa på marknaden. Vissa bildemonteringar har kontrakt och köper in krockskadade bilar från bilförsäkringsbolag. Med tanke på de fantasibetonade reparationskostnader som gäller idag ökar den marknaden stadigt.

Genom sin unika ställning att som monopol utfärda skrotningsintyg för avregistrering borde de auktoriserade bilskrotarna ha en konkurrensfri ställning. Men ädelmetallerna i katalysatorerna har medfört, att komponenten har blivit den mest attraktiva delen att stjäla. Och det gäller framför allt äldre bilar, som inte längre kan stå säkra framför husdörren. Det tar bara någon minut att plundra den. Och den organiserade brottsligheten förser gärna mindre utvecklade länder med uttjänta bilar från Sverige.

Kan järn återvinnas hur många gånger som helst

28 sep 2021

I princip ja. Men inte hur som helst. När järn skall smältas ner för återgång i nyproduktion får det inte tillföra andra metaller eller ämnen än det, som skall bli slutprodukten. Innan den processen börjar måste en noggrann sortering ske. Och det är nog återvinningens största problem. Om vi följer en bils färd till en evig kretsgång kan problemen skönjas. Bilproducenterna fick genom förordning SFS 2007/185 direktiv att återvinna minst 95 % av bilens vikt. Vilket man efter 20 års utvecklingsarbete lyckats nå med råge.

En bil består av en mängd olika metaller, plast, gummi, glas,textilier, vätskor, gas, mm. En skrotbil är dessutom klassad som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Naturvårdsverkets bilskrotningsförordning SFS 2007/186. När det är dags att skrota bilen i Göteborg måste den lämnas till en auktoriserad bilskrot. Mot erhållet registreringsbevis utfärdas mottagningsbevis till ägaren och ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Därefter saneras vraket från alla miljöfarliga komponenter, ämnen, vätskor och gaser. Lagerhållning, återvinning och destruktion sker efter givna miljökrav. Som inte miljöfarligt pressas vraket ihop och transporteras till ett fragmenterings-företag.

 

 

Stora hammarkvarnar startar återvinningsprocessen genom att tugga och mala sönder skrotet i små partiklar. Genom ett otal steg sorteras olika material. Bland metaller som utvinns och ingår i det ständiga kretsloppet finns, förutom järn, även aluminium och koppar. Dessutom erhålls en stor kostnadsbesparing i tillverkningsindustrin. Miljön och klimatet påverkas med betydande siffror. För varje ton järn som återvinns sänks koldioxidutsläppet med lika mycket. Och energiförbrukningen sänks med 75 %. vid framtagning av råvaran.

Vilken bil är mest ekonomisk att äga

26 sep 2021

Vi är mitt inne i ett skede av miljödebatter av skilda slag. De allt mer och värre förödelserna framkallade av jättebränder och sällan bevittnade regnoväder forcerar kraven för att påskynda utvecklingen behöver vidtas. Det främsta skälet till nuvarande läge anses beror på det stora koldioxidutsläppet. Biltrafiken utgör 30 procent av bekymren, så man borde vänta sig en del politiska åtgärder i framtiden. Eftersom eldrift verkar vara nyckeln, kan framtida fordonsägare förvänta sig tuffa aktioner för att uppnå kraven.

Men de politiska bidragen kommer att avgränsas till straffskatter och ekonomiskt stöd. Med detta i minne kan bilägaren till den numera mest fördelaktiga fordonet tvingas skrota bilen i Göteborg, med överlämnande av registreringsbevis för avregistrering, hos närbelägen auktoriserad bildemontering omgående. Ekonomiskt understöd befästs sannolikt för köp av en eldrivet fordon. Det är ingen sofistikerad antagande att misstänka, att bensin- och dieselpriset kommer stiga väldigt och att det blir oekonomisk att köra ett fossildrivet fordon inom snar framtid.

 

 

Numera är det tveklöst ett litet dieseldrivet fordon, som fram tills idag varit mest lönsamt att inneha. Oavsett det hårda skattetillägget med Bonus-Malus har den varit en favorit för långkörare. Ur CO2-synpunkt är den renare än närmast jämförbar bensinversion. Men ett annat klimatproblem uppdagades. Det behövdes en Volkswagen skandal för att kunna genomskåda skadliga avgaser. 

Tester pekade på stora föroreningar av kväveoxider och sotpartiklar, som även är cancerframkallande. Från att ha varit en bonus-bil ses den numera som en klimatbov. Typen har fått bilproducenterna att fasas ut den i tillverkningen Allt tyder på, att en elbil är mest fördelaktig i framtiden. 3 modeller förekommer. Helt eldriven utan räckviddsmotor, laddhybrid med bränslemotor och mild hybrid med befintlig motor. Den senaste hjälper enbart med 4 procent bränsleminskning, så den är betydelselös i sammanhanget.

Vid uträkning av de resterande valmöjligheterna är det betydelsefullt att veta de tekniska förteckningarna. En eldriven bil använder i snitt 1.4 kWh per mil. En eldriven bil med 50 mils körsträcka behöver därför ett batteri med cirka 70 kWh prestanda. Teslas super-charching ger 135 kWh. Vilket innebär att fordonsägaren kan lämna laddstationen efter 30 minuter med 80 procent uppladdade batterier. Men de laddningsalternativen är ovanliga i landet. Ur kontakten hemma kan man, ur säkerhetsrisk, inte få ta ut mer än 2,3 kiloWatt med 10 Amp säkring. Det kommer att kosta en del för att nå till 8-12 timmar med hemma-laddning. Så det är alltjämt långt till att nå någon större marknadssegment för den bilen.

 

Men laddhybriden öppnar för den stora allmänheten. Hur många mil som kan köras innan räckvidds-motorn kopplas in, är helt avgörande på batteriets prestanda. Många bilmodeller är tillverkade, av bilproducenterna, för 40 till 50 kilometers körning med en batterikapacitet av cirka 7 kiloWatt timmar. Genom att tillvarata option till premie vid köp är denna modell den mest lönsamma för bilägare med dagliga körsträckor inom motsvarande intervall. En tillfredsställande snabb laddstation behöver ordnas i intill bostaden. Faran är ändå stora om inte någon sakkunnig gör arbetet. Risken för överbelastningar i ledningarna är överhängande och kan vålla katastrofala bränder.

Vad gör jag med min trasiga bil

25 sep 2021

Har man en gammal bil som är trasig kan man sälja den till en auktoriserad bilskrot. Ersättningen som betalas ut varierar beroende på hur stort reservdelsvärdet är på bilen. Innan skrotpremien försvann 2007 visste en bilägare hur mycket pengar man skulle få för en skrotbil. Numera är skrotvärdet baserat på skick och årsmodell. Förr var det rosten som gjorde att man skrotade sin bil. Nu är det reparationskostnaderna som är den största skurken. Att laga en bil för 15-20 tusen kronor när bilen bara är värd 5-7 tusen kronor är meningslöst.

Det blir en bättre affär att skrota bilen i Göteborg och köpa en bättre. För att du ska vara säker på att bilen blir skrotad ska du inte sälja din bil till firmor som inte aktivt arbetar med en auktoriserad skrot och ger dig ett kvitto som beskriver syftet med bilen. Det skroten behöver ha för att skrota bilen är registreringsbeviset. Detta är för att de ska kunna avregistrera bilen så att den försvinner från systemet. Om du säljer bilen till en firma och gör ett ägarbyte, då tillhör bilen firman och de kan göra vad som helst med bilen även fast de har lovat att bilen inte ska säljas vidare etc. För att vara helt hundra på att din trasiga bil ska skrotas behöver du söka upp ett seriöst företag som ger dig ett mottagningsbevis, som har bra recensioner och som har tillstånd att hämta skrotbilar.

 

 

 

 

 

Skrota någon annans bil

25 sep 2021

En fullmakt behövs när man skrotar någon annas bil och den skall vara underskriven från registrerad bilägare. Flyttar man någon annas bil utan dennes medgivande kan detta klassas som stöld. Det förekommer en lång historia kopplad till skrota bilen. Numera väntar sig bilägaren, att bilen ska skrotas på ett legalt vis. Den måste avregistreras och tas bort från bilregistret. Inte för än då har bilägaren slutfört miljöbalkens regler om ägaransvar. Fordonet ska inte heller tynga bilägaren med några årliga avgifter. Men det är endast en auktoriserad bildemontering som har rättighet att verkställa denna uppgift. Bara för tio år sedan kostade skrotningen en ordentlig peng. Med det bestämde sig flera att helt enkelt att överge bilen i skogen. Med lätta åtgärder kan man slipa bort chassinummret på bilen. Men det kan inte göras på samma sätt i bilregistret. Bilägaren existerar som ansvarig för ett försvunnet fordon .I det här ingenmanslandet opererar många kriminella med olaglig export.

För korrekt skrotning av personbil behöver den lämnas till en auktoriserad bildemontering. Enligt producentansvar för bilar får inte någon ersättning begäras från skroten. Där ges även senaste registreringsbevis med fullmakt från dödsbo då sådant krävs. Ett mottagningsbevis skrivs ut från skroten efter uppvisad ID‑kort, som verifierar ägarskapet. Det är även ett intyg, att ansvaret förflyttats till bilskroten. Skroten skickar skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering.

Parallell ålägger sig skroten att förstöra registreringsskyltarna. Återvinningen inleds med tömning av vätskor som är miljöfarliga. Efter det skruvar man ner säljbara delar och resterande går för frakt till Stena eller Skrotfrag för nedmalning. Där regenereras det till 95 procent av vikten. Med en bärkraftig recycling kan även fordonsägaren få en liten betalning för sin uttjänta bil på flera skrotar i Sverige.

 

 

Fullmakten ger någan annan rätt att skrota bilen

Skrotning av personbilar upp till 3 500 kilo vikt är skyldiga genom Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna och ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” Att skrota någon annans bil ändrar inga förutsättningar. Men bilägaren skall ge en fullmakt till ombudet. Den individen måste visa identitetsbevis när man skrota bilen i Göteborg. En kopia av bilägarens leg. behöver vara med fullmakten. En angiven blankett under ”Fullmakt” existerar för ifyllande av nödvändiga uppgifter Vid dödsbo betraktas utvald god man som juridisk bilägare, som också kan låta någon annan skrota bil med fullmakten.

Skrota bil utan katalysator

24 sep 2021

Att skrota bilen utan original-katalysator betyder, att större delen av återvinningsvärdet är borta. En sådan är den dyraste begagnade bildelen i alla gamla fordon. Den innehåller ädelmetallerna platina eller palladium och rodium. Komponenten är placerad i avgassystemet och spjälkar den giftiga kolmonoxiden till CO2 och vatten. I kombination med lambdasonden, som fördelar bränsle och luft till max förbränning, reduceras koldioxidutsläppet till ett minimum. Alla fordon är enligt lagkrav utrustade med sådan avgasrening sedan 1989.

Att skrota bil i Göteborg med universell katalysator är värdemässigt detsamma som utan. Denna variant är framtagen för en betydlig kortare livslängd. Och en gammal bil förbättras aldrig genom byte till en original reservdel, som varar tre gånger längre än resterande bils livstid och kostar tre gånger så mycket. Det är väl bara auktoriserade bilverkstäder, som är specialister att ta bra betald och gärna förfäktar sådana amsagor.

 

Katalysator största skrotvärdet på äldre bilar

När en bil utan original-katalysator lämnas in, med giltigt registreringsbevis och vid behov fullmakt, till en auktoriserad bilskrot, kontrolleras avgassystemet innan ett mottagningsbevis överlämnas. För avregistrering utfärdas samtidigt ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen. En eventuell ersättning eller betalning är helt beroende på borttagen eller utbytt katalysator. Denna original-komponent är den värdefullaste delen i ett äldre fordon, och kan plockas bort på mindre än en minut av specialiserade tjuvar. Inte ens en bil som är parkerad utanför ägarens husknut går idag säker. Därför bör en bilägare förvissa sig om vad, som gäller i nuläget för fordonet som skall skrotas. En planerad ersättning kan snabbt förvandlas till betalningskrav vid skrotning av bil utan original-katalysator.

Skrota bil utan motor

24 sep 2021

Skrota bil utan motor faller utanför bilproducenternas krav, att alla fordon under 3,5 ton totalvikt skall skrotas gratis hos en auktoriserad bilskrot. Ett förbehåll anger krav att skrotbilen skall vara komplett, samt att original-katalysator skall finnas. Bilmotorer är vitala komponenter, som kan säljas som begagnade bildelar. Många topplock och oljesumpar är av aluminium, som ökar värdet vid återvinning. Så en skrotbil utan motor sänker lönsamheten markant genom avsaknad av flera hundra kilo metaller.

Återvinning av bilvrak är den huvudsakliga arbetsuppgiften för en bildemontering. Efter inlämning med registreringsbevis och fullmakt med utbyte av ett mottagningsbevis påbörjas återvinningsprocessen, som i dag överstiger 95 procent av bilens vikt. Ett skrotningsintyg utfärdas till Transportstyrelsen för avregistrering innan fordonet saneras enligt bilskrotningsförordningens stentuffa krav. Vätskor, gasar, air-bags, batterier, däck och viss elektronik hanteras och lagras som miljöfarligt avfall. Därefter pressas vraken ihop till plåtpaket för transport till fragmentering, sortering av olika metaller och råmaterial för nedsmältning och återanvändning i förädlingsindustrin. Återvinning ger normalt en god ersättning till ägare som skrotar en komplett bil.

Oftast krävs bärgning på bilar utan motor som skrotas

Att skrota bilen i Göteborg utan motor innebär krav på bärgning och bortforsling till en auktoriserad bildemontering. När en motor saknas är troligtvis katalysatorn, som oftast är placerad på grenröret, borta. Det betyder, att återvinningsvärdet för resterande skrot understiger noll kronor efter avdragen saneringskostnad. Så ägaren, som skall skrota bilen utan motor, måste kalkylera med en normal bärgningskostnad, där skrotpremie för det plundrade bilvraket saknas.

Skrota bil utan hjul eller däck

23 sep 2021

Att skrota en bil utan hjul eller däck är möjligt även när den naturligtvis inte kan rulla. Men oftast krävs det bärgning från platsen. Ägaren kan inte själv köra fordonet till en auktoriserad bilskrot, när det att dags att skrota bilen i Göteborg. Men en sådan bildemontering är det enda företag, som har befogenhet att utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Eftersom en ägare ansvarar för sin bil till dessa åtgärder är vidtagna måste vraket på något sätt forslas dit. Att montera hjul på ett fordon med troligt körförbud är ingen gångbar lösning. Böterna skulle förmodligen överstiga transportkostnaden. så att anlita en bärgare ligger nära till hands. Men en skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och kräver tillstånd från Länsstyrelsen för all hantering och transport. En seriös bärgare visar ett sådant på sin hemsida. Därför är det enkelt att kontrollera en sådan auktorisation före det är dags att skrota bilen.

 

 

Bilproducenterna ansvarar för att bilskrotning skall vara gratis för kompletta fordon. Men de flesta skrotar tar inte betalt för att skrota en bil utan hjul eller däck. Och det gäller även för en bärgare vid hämtning. Inga vitala komponenter, som motor / original-katalysator, får dock saknas. Ett giltigt registreringsbevis skall finnas liksom fullmakt. då bilen lämnas av någon annan än ägaren. Frågan om en eventuell ersättning skall överenskommas vid beställningen. Så det är av vikt att rådande förhållande beskrivs vid en beställning. Exempel är om körbar väg och/eller åtkomlighet finns vid bilvraket för normal bärgning. Därmed kan onödiga överraskningar undvikas av båda parter, när det är dags att hämta skrotbilen utan hjul eller däck.

Skrota ej komplett bil

22 sep 2021

Det finns många auktoriserade bildemonteringar, som kan skrota en inte komplett bil. Om den saknar väsentliga bildelar kan skroten begära ersättning för att skrota bilen. Skulle ett haveri ske i något EU-land kan en bilägare lämna in sin bil där utan någon större kostnad. Skrotningsintyg, med registreringsskyltar, skall i sådant fall skickas till Transportstyrelsen tillsammans med aktuellt registreringsbevis. Enligt bilproducenternas direktiv skall ett uttjänt fordon kunna lämnas till en auktoriserad bilskrot gratis. Kravet gäller för en komplett bil med original-katalysator. Denna förordning har under senare år förändrats till bilägarnas fördel.

Den stora skillnaden är resultatet av en framgångsrik utvecklingsprocess, som nu nått över 95 procent återvinning av bilvraken till ett ständigt kretslopp i nyproduktion. Miljö- och energi-besparingar ger stora bidrag. Koldioxidutsläppet sänks med lika mycket som vikten av återvunnet stål, samt energibesparingen för detta bedöms till över 75 procent. Det varierande stålpriset påverkar dock kostnadsbesparingarna. Men det finns ändå tillfällen att skrota bil i Göteborg med god ersättning, trots att den inte är komplett. Det är endast avsaknad av original-katalysator, som förändrar betalning av ett uttjänt fordon. I bildelar ingår olika metaller med varierande värde. Aluminium, som ingår i vissa komponenter, är betydligt dyrare än stål. Palladium och platina, som ingår i katalysatorn, är dyrare än guld. Ersättningens storlek kan därför bero på bilmodell och storlek. Och det är en fråga, som bör undersökas före inlämning till bilskrot, eller före hämtning av en auktoriserad bärgare.

 

Skrotning av fordon som saknar delar kräver oftast bärgning

En inte komplett skrotbil kräver i de flesta fall bärgning från befintlig plats. Det påverkar ersättningens storlek. Direkt tillgänglighet för att vinscha upp på flak är en faktor. Startnyckeln och batteri måste finnas vid hämtning av fordonet, som skall vara vara styr- och rullbart för normal hantering. Även varierande avstånd till en auktoriserad bilskrot, med tillstånd att utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg, har betydelse. Men i de flesta fall kan en ägare skrota bilen, som inte är komplett, med viss ersättning på många platser i landet.

Skrota bil utan skyltar

22 sep 2021

Utan registreringsskyltar skall inte en auktoriserad bilåtervinnare, enligt bilskrotningslagen (1975:343), ombesörja skrotningen av bilen. Att skrota bilen betyder att den skall avregistreras på Transportstyrelsen. Endast en auktoriserad bilskrot har befogenhet att utfärda ett skrotningsintyg, som ligger till grund för strykningen i vägtrafikregistret. Nummerplåtarna är personliga och måste finnas på fordonet under körning. Endast färd till polisen är tillåtet. Så skyltarna skall finnas på bilen då den lämnas för skrotning.

Enligt Naturvårdsverkets förordningar till bilproducenter och auktoriserade bildemonteringar skall fordonet lämnas in med det senaste registreringsbeviset med fullmakt om så krävs. Bilägaren får då ett mottagningsbevis, som styrker att ansvaret för bilen inklusive skyltar övergått till bilskroten. Normalt skall skyltar skickas till Transportstyrelsen vid skrotning av olika fordon. Ett undantag finns för denna regel. En auktoriserad bilskrot kan sända skrotningsintyget digitalt med garanti att skyltarna har förstörts till Transportstyrelsen.

 

 

Om någon nummerplåt tappats eller blir stulen skall det rapporteras till polisen, som utfärdar en provisorisk registreringsskylt under väntan på en ny. Beställning kan göras via E-tjänst och kostar 80 kronor. Avgiften skall vara betald inom 21 dagar från beställningen och skylten kommer normalt efter 3- 4 dagar efter samma datum. Efter gängse regler kan man inte skrota bil i Göteborg utan registreringsskyltar.

← Äldre inlägg