Hur påverkas miljön av bilen

Bilen påverkar miljön under tillverknings-fasen, körning och som uttjänt fordon. I vissa fall så allvarligt, att klimatet försämras så att naturkatastrofer inträffar. Många gånger bedöms ett fordons renlighet endast till perioden, då den är i drift på våra vägar och gator. Renligheten, och med den miljön, varierar beroende på bränslesorterna bensin, diesel, etanol eller el. Framför allt är politiska analyser begränsade till redovisning av föroreningar till bilens drift. Och de har i sin tur varit starkt begränsade till koldioxidutsläppet.

Den här gasen är den farligaste på lång sikt. Det är bevisat att den orsakar växthuseffekten med ökande temperatur med naturkatastrofer som följd. Men man får inte glömma CO2-utsläppet vid tillverkning av bilkomponenter. Det kan orsaka direkta felbeslut. Ett liknade fall, som kan bli akut, är att inte inkludera det stora koldioxidutsläppet vid tillverkningen av batterier till eldrivna fordon. Miljön tjänar inget på att flytta utsläppet från den ena källan till den andra.

Dieselbilen, som höjts till skyarna som bonus-bil, på grund av relativt lågt CO2, klassades ut efter VW-skandalen. Det konstaterades att utsläppet istället innehåller kväveoxider och cancer-frambringande sotpartiklar. Så den varianten är mest skadlig för miljön på kort sikt. För att påverka förhållandet har en chockartad höjning av bilskatten införts genom Bonus-Malus.

Bensinbilens påverkar miljön med i första hand stora CO2-utsläpp. Det har varit känt länge, så biltillverkare har under åtskilliga decennier utvecklat renare motorer. Genom introduktionen av katalysator och lambdasond reducerades bränsleförbrukningen rejält. Men det räcker inte. Med noll-mål är även denna variant dödsdömd.

Nu återstår endast den eldrivna bilen som en gångbar politisk lösning. Den påverkar inte miljön när den körs. Driften är visserligen fri från skadliga utsläpp. Men den skall förses med batteri och el för drift. Dagens redovisade CO2-utsläpp vid tillverkning av bilbatterier är skrämmande hög. Och elproduktion utan kol saknar trovärdig lösning. Hur stora föroreningarna blir, när hundratusentals bilar finns i drift finns är det ingen som vet. Så hur elbilen kommer att påverka miljön står skrivet i stjärnorna.

 

Positivt att skrota bilen i Göteborg hos en bilskrot

Även uttjänta bilar påverkar miljön på något sätt. Det har skrivits mycket om dumpade bilars negativa inverkan på naturen. Framför allt är det miljöfarliga vätskor, som förgiftar stora områden runt dumpningställena. Men en skrotbil kan påverka miljön på ett positivt sätt. Genom återvinning på en bilskrot i Göteborg erhållas stora sänkningar av CO2-utsläpp och energiförbrukning . En auktoriserad bilskrot måste dock anlitas för att skrota bilen i Göteborg. När bilen lämnas in med giltigt registreringsbevis erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto för ägarbyte. Skrotningsintyg för avregistrering utfärdas före sanering av miljöfarliga komponenter och ämnen. Efter fragmentering skickas metaller som järn, aluminium och koppar till nedsmältning vid råvaruframtagningen. De ingår därmed i ett evigt kretslopp inom industrin och gottgör delvis för den tidigare nedsmutsningen av miljön.

28 Sep 2021